Mittekohustuslik programmiline alus - evitame

  • Sunnivaba isamaalise ja rahvusliku tunnetuse uuendamine k6igis vanusegruppides.

  • Noore p6lvkonna toetamine eelk6ige huviringides ja -rühmades.

  • K6igi TV kodanike elutingimuste parandamine, seda eelk6ige kultuuri ja sotsiaalasjade vallas.

  • Traditsioonilise perekonna säilitamine ja taaselustamine rahva ja ühiskonna p6hilise ehituskivina.

  • Keskkonnahariduse (eriti koolides) ja ühiskonna pidevalt jatkuva arengu tingimuste parandamine.

  • Tsehhi intelligentsi välismaale lahkumise takistamine ning sisserändajate voolu allutamine rangelt ÜRO n6uetele.

  • Otsedemokraatia ja rahvahääletuse kasutamine demokraatlikuima poliitikatööriistana.

  • Totalitarismitavade v6imatukstegemine mitte ainult natsismi ja kommunismi järgijate, vaid ka teiste poliitikasubjektide juures.

  • Kohtute ja politsei suurem v6imupiir poliitikute ja riigiametnike v6imupiiride väärkasutamise kohtuprotsessides. 

  • Riigiettev6tete rahastamise ja tegevuse läbipaistvamaks muutmine.

  • Range vastupanu k6igile meelemürkidele ning s6ltuvust p6hjustavatele tegevustele.

  • Tsehhi Vabariigi täieliku suveräänsuse säilitamine poliitika, s6janduse ning majanduse vallas.